مدیریت صنایع و بهره وری

نکات مهمی در ارتباط با فرهنگ ژاپن و چين

ولي درهمان دوران انزوا اقداماتي را براي دريافت فلسفه تحولات غرب از راه ترجمه كتب خارجي انجام داده اند. ازجمله مواردي كه تاثيرپذيري از غرب را نشان مي دهد جايگزيني اقتصاد پولي به جاي اقتصادكالايي دردوران فئوداليسم است . در اين دوران پرداخت مسكوكات به عنوان مزد به تدريج جايگزين برنج مي شود كه در گذشته به عنوان دستمزد ارائه مي شد. بين سالهاي 1810 تا 1815برخي متفكران ژاپني به بررسي تفكرات اقتصادي انگليس مشغول بوده اند كه از آن جمله مي توان به "نوبيها روساتو" اشاره كرد. آنها معتقد بودند كه كشور انگليس با وجود اينكه منابع طبيعي كمتري نسبت به ژاپن دارد و به دليل قرارگرفتن در عرضهاي بالاي جغرافيايي سردتر از ژاپن است ولي به دليل داشتن تجارت خارجي و ناوگان عظيم نظامي رشد كرده است ، بنابراين كشور ژاپن هم براي توسعه و قدرتمندشدن بايد به مانند انگليس ضمن روي آوردن به تجارت خارجي از ارتش نيرومندي نيز برخوردار باشد تا در مواقع لزوم براي كسب منابع طبيعي به كشورهاي همجوار حمله كند

رويش عوامل توليد در داخل اقتصاد باعث بوجود آمدن پول مي شود و ازپول به عنوان واسطه اي براي مبادله كالا استفاده مي كنند. اين رويش در طول 062 سال انزواي ژاپن بوقوع مي پيوندند و در طي اين دوران به مسائلي همچون افزايش عوامل توليد، بالابردن راندمان نيروي كار، افزايش بهره وري زمين كشاورزي و آموزش نيروي انساني توجه مي شود. اين شعار مطرح مي شود كه اگر مي خواهيد نيروي كار با بهره وري بالا داشته باشيد بايد به آموزش روي آوريد. نيروي كار آموزشي ديده داشته باشيد.

در اروپا نيز ابتدا اقتصاد پيشرفت كرد و اين مدنيت و انضباط و نظم و ترتيب راساختار اقتصادي به وجود آورد. مردم براي رسيدن به سروكار بايد از قطار استفاده مي كردند و بايد سر موقع به قطار مي رسيدند و براي برگشت به خانه نيز همين ريتم وجودداشت . اين ريتم باعث ايجاد نظم اجتماعي منطبق با جامعه صنعتي شده است


ولي ما بدون داشتن صنعت پيشرفته به جامعه مدني نخواهيم رسيد.جامعه مدني با پند و اندرز به وجود نمي آيد. ازطريق جامعه صنعتي است كه قوانين ومقررات سريعتر جا خواهدافتاد. در جامعه صنعتي ، يك توليدكننده به دليل نظمي كه داردتحمل يك روز اعتصاب را هم نخواهد داشت ولي در جامعه اي كه اقتصاد آن براساس دلالي و رانت خواري رشد كرده ، مدني شدن و منظم شدن به ضرر خيلي ها تمام خواهدشد. زيرا دلالان و سرمايه داران به دنبال تغييرات شديد قيمت هستند تا سود ببرند.نوسان شديد قيمتها، اغتشاشات اجتماعي به وجود مي آورد لذا بخاطر اينكه اغتشاشات اجتماعي را از زيرسلطه سرمايه داري تجاري خارج كنيم بايد با داشتن فكر اقتصادي متحول به سرمايه داري صنعتي خود بيشتر توجه كنيم


بين چين و ژاپن مشابهت هايي از لحاظ هدايت سرمايه ها درجهت كارهاي توليدي ،جلوگيري از فعاليت سرمايه هاي تجاري ، فعاليت درجهت سرمايه گذاري توليدي ،جلوگيري از سرمايه گذاري در املاك و كارهاي غيرتوليدي ، تثبيت نرخ ارز ازطريق برقراري رژيم ارزي ، وجود دارد. چيني ها معتقدند كه ژاپن وقتي پيشرفت كرد و از رشدسريع اقتصادي برخوردار شد كه يك نرخ تثبيت شده ارزي را به وجود آورد


درمورد اينكه آيا الگوي چين براي ايران مناسب است يا خير؟ قبل از پاسخ به اين سوال بايد مقدمه اي را بيان كنم . طي بيست سال گذشته استفاده از الگوهاي اقتصادي متعددي براي ايران بررسي شده است . وقتي به تعداد و نمونه هاي اين الگو نظر مي افكنيم مي بينيم كه ما به تدريج طي شصت سال گذشته سطح تمنيات و توقعات خودمان راكاهش داده ايم يعني ازنظر جهان بيني و فلسفه اقتصادي ، دچار انحطاط شده ايم . قبل ازجنگ جهاني دوم مي خواستيم شبيه امريكايي ها بشويم ، بعد مي خواستيم شبيه آلماني هابشويم ، دردهه 1340 مي خواستيم شبيه ژاپني ها بشويم . بعد مي خواستيم مثل كره ايهابشويم . حالا هم كم كم صحبت چين و هند و مالزي و... مي شود. اين امر نشان مي دهد كه ما از لحاظ طرزتفكر اقتصادي دچار انحطاط شده ايم . ما به جاي اينكه به دنبال الگوهاي برتر و متناسب با جامعه خود باشيم به دنبال الگوهاي درجه دوم و سوم هستيماينكه ما مي رويم تكنولوژي مترو را به دليل ارزان تر بودن از چين مي خريم نشانه اين است كه ما به دنبال اقتصاد "بازاري " و به اصطلاح "سبزه ميداني " هستيم . اين درحالي است كه چين متروي خود را از زيمنس آلمان خريداري كرده است

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٢/٢٥
comment نظرات ()