مدیریت صنایع و بهره وری

مور با همّت

موری را دیدند به زورمندی کمر بسته, و ملخی را ده برابر خود برداشته. به تعجب گفتند:"این مور را ببینید که با این ناتوانی باری به این گرانی چون مى کشد؟" مور چون این سخن بشنید بخندید و گفت:"مردان, بار را با نیروی همّت و بازوی حمیت کشند, نه به قوّت تن و ضخامت بدن"،

هم اکنون نیز اصرار بر این است که اندیشه و فکر است که همه مسائل را پیش می برد اگر اندیشه  درستی داشته باشی  موفق خواهی شد در اکثر کتابهای روانشناسی نیز برا ین نکته اصرا دارند انتونی رابینز نیز در اکثر موارد  بر روی این نکته جامی تاکید می ورزد . از تصویر ذهنی نیز برای حل مشکل بسیار استفاده شده که با ایجاد تصویر حتی میتوان ذهن را فریب داد . و ذهن تصویر واقعی با مجازی را نمی تواند تشخیص دهد . پس ما نیز چون مور میتوانیم بخندیم و تصور خود را چون او کنیم

   + مهندس فریدون دشتی ; ۸:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢٢
comment نظرات ()