مدیریت صنایع و بهره وری

استراتژی صنعتی

فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ايران يکی از مهم ترين و اساسی ترين علل توسعه نيافتگی کشور است زيرا سبب شده که امکانات موجود و ظرفيت های واقعی اقتصاد کشور را در حال و آينده به درستی نشناسيم و به عنوان يک کشور نيمه صنعتی در روند جهانی شدن .- همچون
زائده ای به کشور های صنعتی بياويزيم .
کشور ما به رغم برخورداری از امکانات سرشار منابع طبيعی و شرايط مساعد اقليمی متنوع -.
سرمايه های مادی و فيزيکی به ويژه بالاترين نرخ نيروی کار جوان و ارزان در دنيا و حتی دسترسی به دانش فنی پيشرفته وارداتی هنوز در برزخ عقب ماندگی و توسعه يافتگی سرگردان است . زيرا تا کنون قادر نبوده ايم که يک مدل مشخص و تعريف شده ای از اقتصاد را ارائه دهيم که بتواند تعادل پايدار در مجموعه خود پديد آورد

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۳/٤
comment نظرات ()