مدیریت صنایع و بهره وری

نکته های آموزنده

-د انستن کاری که نباید انجام دهی، مهم تر از د انستن کاری است که باید انجام دهی .

-هرگز به میزان د رآمدتان خرج نکنید . مخارج کمتر شما نسبت به د رآمدتان باعث ثروتمند شد ن سریع شما میشود

فصلنامه د ی دگاه مهند سین صنایع

 

 

 


 همیشه خرید ار باش نه فروشند ه. اگر به اند ازه کافی هوش برا ی پول د ار شد ن        د اشته باشی میدانی  که یک ریسک بهتر از د و ریسک است.

- -  انسان عاقل رفتارش را با دلیل تنظیم می کند نه با غریزه .

-  یک مرد هر کاری را که بخواهد د ر جهان انجام دهد انجام م ی دهد

- برخی از انسان ها می گویند که پول، پول می آورد ولی من می گویم که پو ل، پول نمی آورد . فقط انسان است که پول می آورد .

د و گناه نابخشو دنی د ر جهان اقتصا د وجود د ارد : یکی د اد ن چیزی برای هیچ ی و د یگری گرفتن چیزی برای هیچى.

-  از کارها یکوچک نفرت ند اشته باش بلکه به آن کارها احترم بگذار.

- پول د رآورد ن آسان تر از خر ج کرد ن آن است.

- سخت ترین کار از کارهایی که انسان انجام م ی دهد تفکر است .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
comment نظرات ()