مدیریت صنایع و بهره وری

آیا شما کارآفرین هستید ؟

برا ی پاسخ به این سوال بهتر است ابتد ا به سوالات زیر پاسخ د هید .

1. آیا دوست د ارید تا آنجا که وقت اجازه می دهد ، کارها را بهتر از آنچه که هست، انجام دهید ؟

2. آیا د ر انجام کارهایتان شور و هیجان د ارید ؟ _

3. آیا هنگام دوش گرفتن یا رانند گى، به اید ه های جد ید فکر می کنید ؟ _


4. آیا می توانید وقتی راه های اجرای یک اید ه جد ید را بررسی می کنید ، مراحل عملی انجام آن را یک د ست و به هم پیوسته _

تصور کنید ؟

5. آیا د ر انجام کارهایی که گه گاه خارج از اختیارات شماست، مشکل د ارید ؟ _

6. آیا می توانید اید ه هایتان را تا زمانی که آزمایش نکرد ه اید و طرح اجرایی آن ها را نریخته ای د، مخفی نگه د ارید و اشتیاق _ آشکار کرد ن آن ها را سرکوب کنید ؟

7. آیا هنگامی که د ر کارتان با نشانه هایی از شکست مواجه می شوی د، می توانید با همان روحیه مثبت و توفیق طلبانه قبلی _ کارتان را اد امه دهید ؟

8. آیا شما بیش از حد معمول هواد ار و منتقد د ارید ؟ _

9. آیا دوستانی د ارید که بتوانید هنگام نیاز از آ نها کمک بگیرید ؟ _

10 . آیا به راحتی از اشخاصی که د ر اجرای بخش هایی از اید ه هایتان کوشش شایسته نمی کنند ، به راحتی آزرد ه می شوید ؟ _

11 . آیا می توانید سعی کنید به جای اینکه همه کارها را خود تان به نحو احسن انجام دهی د،گروهی د یگر را د ر اید ه هاى تان _

سهیم کنید ؟

12 . آیا گرایش د ارید که برای شانس امتحان کرد ن اید ه تجارى تا(د ر شرایطی که بازد ه خوبی برای ای ده تان وجو د د اشته _

باشد)کار و حقوق خود را رها کنید ؟

هر اند ازه تعد اد پاسخ ها ی مثبت به سوا لهای فوق بیشتر باشد ، کارآفرین بو دن شما محرزتر است.

مرجع: کتاب کارآفرینی از تئوری تا عمل

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
comment نظرات ()