مدیریت صنایع و بهره وری

کسری بودجه ناشی از زیان شرکتهای دولتی است

در لایحه بودجه سال 82 کل کشور بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی

وابسته به دولت دارای یک رقم بسیار بزرگ و نزدیک به دو سوم بودجه کل کشور می باشد.!!!!!!

بودجه شرکتهای دولتی در بند ب ماده دو ماده واحده پیش بینی شده - نکته بسیار مهم این

است که این بودجه اصولا به تصویب مجلس نمی رسد و حال آنکه طبق اصل 52 قانون اساسی

مجلس وظیفه دارد به همه بخش های بودجه دولتی رسیدگی کرده و آن را تصویب کند . نکته

دیگر این است که بسیاری از این شرکتهای دولتی که مجلس در جریان ارقام بودجه انها قرار

نمی گیرد - دارای زیان هستند و کسری بودجه دولت عمدتا ناشی از زیان های همین -----

شرکتهای دولتی است .

آیا گفته فوق که از روزنامه ابرار اقتصادی است عجیب نمی باشد . این حلقه ای که ایجاد شده

باعث نابودی جامعه می گردد تا دیر نشده باید کاری کرد

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/۱
comment نظرات ()