مدیریت صنایع و بهره وری

مطالعه شرکت های توليد کننده فنر تخت

بررسي شركتهاي توليد كننده فعال و در دست اجرا فنر تخت براساس آمار هاي وزارت صنايع

 

آمار شرکتهای فعال فنر تخت و ظرفیت آنها برحسب تن

 

      نام شرکت                                              نوع محصول   وزن تولید

شركت تعاوني 1890

انواع فنر

5

فنر سازان

انواع فنر

70

عدالت فنر

انواع فنر

270

شركت توليد شهاب فنر قم

انواع فنر

337

شركت زمان فنر قم

انواع فنر

350

شركت فنر گستر جهان

انواع فنر

400

شركت فنر سازي غرب

انواع فنر

1400

شركت اميد فنر

انواع فنر

1800

پارس فنر

انواع فنر

1800

فنر سازي خاور

انواع فنر

8000

پارس فنر

انواع فنر

2460

فنر سازي خاور

انواع فنر

8000

شركت رسا فنر

انواع فنر

3000

توليدي فنر

انواع فنر

6400

فنر سازي زر

انواع فنر

18000

فنر سازي سلفچگان

انواع فنر

1500

فنر سازي قشم

انواع فنر

1500

جمع كل بر حسب تن

55292

 

 

در جدول زیر آمار واحدهای در دست اجرا ارائه می گردد

 

ظرفيت واحدهاي در دست اجرا برحسب تن

نام واحد

محصول

ظرفيت

فنر سازان الموت

انواع فنر

80

شركت فنر سازي جام طلايي طبرستان

انواع فنر

180

فنر سازان الموت

انواع فنر

200

شركت كيميا فنر قم

انواع فنر

400

شركت فنر سازي زرسار

انواع فنر

500

شركت توليد قطعه و فنر سازي فرزاد شمال

انواع فنر

918

شركت اراس فنر

انواع فنر

4000

جمع كل بر حسب تن

6278

 

 

از محاسبه تولیدات شرکتهای فعال و در دست اجرا جمع كل كارخانجات  فنرسازي  مساوی است با :

61570 تن می گردد .

این آمار بیانگر این است که هیچ هدایتی جهت راهنمایی تولید کنندگان در کشور وجود ندارد چرا که این آمار حاکی از اشباع تولیدات بوده و حداقل می باید شرکتهای جدید را به سمت فعالیت دیگر سوق داده یا آنها را توجیه برای کار دیگر می نمودند هر چند بر روی نوع دریافت سرمایه یا تسهیلات و خیلی مسائل مشابه دیگر باید کار اساسی صورت بگیرد تازه این آمار ها متاسفانه بشکل بسیار ناقص و با کلی مشکلات موجود است درحالیکه هر چه سریعتر باید آمارهای شفاف و خوبی از ناحیه وزارت خانه های مسئول ارائه گردد که متخصصین بتوانند در ارتاط با آنها نظر کارشناسی خوبی را ارائه نمایند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/۱۸
comment نظرات ()