مدیریت صنایع و بهره وری

MUDAs اتلافها

1ـ مودا (اتلاف) چيست؟

         آقاي هيروكي هيرانو، مديريت توليد به موقع (JIT) از شركت آزمايشگاه مديريت توليد به موقع (JIT) در راهنماي «پياده سازي JIT» اين چنين مي‌نويسد:

 

v    هر چيزي (فعاليت و فرآيند و سخت افزار و نرم افزار و ..........) كه نمي‌تواند ارزش افزوده در راستاي رضايت مشتري نهايي ايجاد نمايد. نمودي از اتلاف مي‌باشد.

 

         پس با توجه به تصوير ذهني فوق مي‌توانيم كليه فعاليتهاي كاري را با ميزان و سنجش ارزش افزوده محك و ارزيابي نماييم و سعي در حذف اين اتلاف‌ها و مودا داشته باشيم.

         براستي آيا كليه فعاليتهاي ما در جهت ايجاد ارزش افزوده براي مشتري نهايي است؟؟ اين پرسش‌ها و مسائل مرتبط با مفاهيمي هستند كه پس از اتمام اين راهنما نيز اساسي به بازنگري و بازسازي مجدد خواهد داشت.

 

انواع مختلف موداها:

         1ـ اتلاف در توليد اضافي

          2ـ اتلاف در انتظار و توقفات

         3ـ اتلاف در حمل و نقل و انتقال

         4ـ اتلاف در خود پردازش و فرآيندپذيري

         5ـ اتلاف در انبارش

         6ـ اتلاف در حركت

         7ـ اتلاف در ساخت قطعات معيوب

 

 

1ـ اتلاف در توليد اضافي:

 

حذف اتلاف در توليد اضافي با استناد به موارد ذيل دور از دسترس نمي‌باشد:

         كاهش زمانهاي نصب، بكارانداختن، مونتاژ و راه اندازي

         همزمان سازي عمليات و همگامي مقداري و زمان سنجي بين فرآيندها

         متراكم و فشرده سازي جانمايي و آرايش ملزومات

         ميدان و قابليت ديد

         ساخت آن چيزي كه فقط در وضعيت حال مورد نياز است.

 

2ـ اتلاف در انتظار و توقفات:

حذف اتلاف در انتظارات و توقفات را مي‌توان با تأمل بر مولفه‌هاي توضيحي زير تأمين نمود:

         حذف از طريق هماهنگ و همگام سازي هر چه ممكن جريان كاري

         متعادل سازي بارها و گنجايش‌هاي ناموزون با استفاده از ملزومات (سخت افزار) و كاربرهاي (نرم‌افزار) انعطاف پذير

 

 

3ـ اتلاف در حمل و نقل و انتقال:

اتلاف در حمل و نقل و انتقال با مطالعه و بررسي مفاهيم ذيل قابل دسترسي است:

 

         استقرار و جانمايي مكانها به شكل يكه تا حد ممكن از نياز به حمل و نقل و بارگيري معاف باشند.

         به كارگيري منطقي‌ترين شيوه حمل و نقل و بارگيري موادي كه نمي‌توان حذف نمود.

 

 

4ـ اتلاف در خود پردازش و فرآيندپذيري:

در حذف اين اتلاف، اولاً بايد ديد

         چرا بايد اين قطعه از محصول را اساساً ساخت و بعد اينكه چرا هر فرآيند مورد نياز است. توسعه ذهنيتها و تفكر در پي اقتصاد كمي و يا سرعت.

         اين اتلاف نيز به عينه در بسياري از بخش‌هاي صنعتي رويت مي‌گردد كه عملاً مي‌توان با تقويت منابع تخصصي، مهندسي و بهره‌گيري از فنون مهندسي صنايع در حذف اين معزل كوشيد.

 

 

5ـ اتلاف در انبارش:

اتلاف در انبارش را مي‌توان با بهره‌گيري از موارد مطروحه ذيل كاهش داد:

 

         كاهش زمان نصب و راه اندازي و كاهش زمان انتظار با هماهنگ سازي جريان مواد و بهبود تخصص‌هاي عملياتي و حتي با يكنواخت سازي نوسانات تقاضاي محصول نيز ميسر مي‌باشد.

         كاهش ساير اتلاف‌ها موجب كاهش اتلاف در انبارش مي‌گردد.

 

 

 

6ـ اتلاف در حركت:

عوامل مؤثر در حذف اتلاف در حركت را مي‌توان در مفاهيم ذيل جستجو نمود:

 

         مطالعه دايمي حركات فيزيكي ـ مكانيكي از لحاظ اقتصادي و سازگاري و ساير مولفه‌هاي مرتبط با اين مقوله چرا كه بهبود اقتصادي موجب بهره‌وري و سازگاري باعث بهبود و ترقي كيفيت مي‌باشد.

         پس ابتدا ارتقاي حركت‌هاي مورد نياز صورت گرفته و سپس مكانيزاسيون و يا اتوماسيون انجام مي‌پذيرد. چرا كه در غيراينصورت امكان تقصير و خطر در اتلاف مكانيزاسيون وجود دارد.

 

 

 

 

 

7ـ اتلاف در ساخت قطعات معيوب:

يكي از آشكارترين اتلاف‌ها، اتلاف در ساخت قطعات معيوبي است كه نيازمند دوباره كاري و بازنگري مي‌باشند. لذا راهكارهاي اصلي در حذف اين اتلاف را مي‌توان در مفاهيم ذيل جستجو نمود:

         توسعه فرآيند توليد در جهت جلوگيري از بروز عيوب در همان ابتداي عمليات ساخت به منظور حذف عملي بازرسي با تأكيد بر اين اصل كه در هر فرآيند. از دريافت قطعات معيوب امتناع نمايند.

         ساخت فرآيندها به شكلي كه از هر گونه خطا و عيب مبرا باشند. به شكلي كه بتوان از يك فرآيند كيفي به يك محصول كيفي خود به خود دستيابيم.

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ۸:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/۱٩
comment نظرات ()