مدیریت صنایع و بهره وری

ادامه اتلافها يا مودا

در نتيجه گيري از مباحث مطروحه در بخش دوم، انواع مختلف موداها هيركي هيرانو در يك جدول مشخص، كليه مفاهيم فوق  

را به صورت خلاصه عنوان نموده است كه ما در اين بخش به عنوان نتيجه‌گيري از ماحصل عناوين بيان شده به آن اشاره مي‌نماييم:

 

جدول هفت اتلاف و واكنش‌هاي مرتبط

انواع اتلاف

توضيح

محتوي

علل ممكن

واكنش ها

توليد اضافي

ساخت چيزهاي غيرضروري در زماني كه به آن نياز نيست و در ميزان و حجم غيرمفيد

-          مانع جريان مواد

-          افزايش انبارش

-          وقوع اتلاف

-          كاهش ميزان سرمايه در انبارش

-          خريد

-          نيروي انساني و ملزومات زيادي

-          بهرها و بسته هاي بزرگ در توليد

-          ماشينها بزرگ بوده و يا سرعت آنها زياد است

-          ماشين ها داراي ابزاري هستند كه محصولات را سريع تحويل مي دهد

-          سيستم كاركامل

-          گردش يك قطعه در توليد

-          كاهش ساعت كاربرها

-          يكنواخت سازي توليد

-          عمليات تغيير و تعويض منفرد

انتظار توقفات

اتلاف‌هايي كه مسبب اصلي ايجاد توقف و انتظار مي‌باشند مانند عمليات‌ها و حمل و نقل ـ مواد بازرسي و يا هر فعاليتي كه به شكلي به ارزيابي و بازرسي وابسته است.

-          اتلاف در نيروي انساني

-          اتلاف در عمليات اجرايي

-          اتلاف در زمان توليد

-          اتلاف در ماشين آلات

-          افزايش انبارش حين توليد

-          ممانعت از جريان مواد

-          جانمايي فقير ملزومات

-          مشكل در بكارگيري فرايندهاي پيشگيري

-          عدم يكنواخت سازي ظرفيت

-          بهرها و بسته هاي بزرگ در توليد

-          يكنواخت سازي توليد

-          جانمايي ويژه محصول جانمايي U شكل توليد و يا سلولهاي توليدي

-          پوكا ـ يوكي (كاهش اشتباه)

-          نيروي انساني خودكار

-          تغيير در ظرفيت زماني چرخه

حمل و نقل و انتقال

ناشي از حمل و نقل، انتقال و يادگيري و به شكل كلي حركت هر نمونه غيرضروري و همچنين باعث بروز مشكلاتي در حمل و نقل را مي‌توان در مساحت و عدم بهينه‌سازي عمليات توليد جستجو نمود.

-          استفاده زيادي از فضاها

-          افزايش مساحت كاري مرتبط با حمل و نقل و انتقال

-          افزايش نيازمندي برملزومات انتقال

-          بالاخره باعث ايجاد خرابي محصول مي گردد.

-          افزايش انبارش حين توليد

-          جانمايي ضعيف

-          توليد شيش كباب

-          انتظار كاربر و نشست آن هنگام كار

-          سيستم حمل و نقل و انتقال از كمترين بهينه سازي برخوردار باشد.

-          سلولهاي توليدي U شكل

-          گزارش مواد

-          آموزش براي رسيدن به كاركنان چند منظوره

-          افزايش درجه بهينه سازي

 

 

 

 

 

 

 

انواع اتلاف

توضيح

محتوي

علل ممكن

واكنش ها

انبارش

اتلاف انبارش هنگامي است كه هر چيزي از قبيل محصولات مواد ـ قطعات ـ قطعات مونتاژي براي يك زمان طولاني قرار گرفته باشد. اين حتي شامل‌كليه‌محصولات‌تمام شده در انباروفرآورده‌هاي‌حين فرآيند مي‌باشد.

-          طولاني بودن زمان تحويل ريشه‌هاي بهبود را مي‌خشكاند.

-          عامل ايجادبازرسي وتوقفات مي‌گردد.

-          افزايش هزينه حمل و نقل

-          قبول انبار به عنوان يك ماهيت اجباري از كل سيستم

-          جانمايي فقير

-          توليد

-          انتظار كاربر و نشستن آن در هنگام كار

-          سيستم حمل و نقل و انتقال از كمترين بهينه سازي برخوردار باشد.

-          انقلاب‌درآگاهي‌پرسنلي ازانبارش‌مواد

-          تغيير جانمايي به حالت سلول توليدي U شكل

-          همنواخت سازي توليد

-          به كارگيري كانبان

-          عمليات منفرد مجزا نصب و تعويض

پردازش فرآيند پذيري

فرآيندهاي غيرضروري و عمليات‌هاي سنتي و تلقي از آنها به عنوان ضروريات

-          فرآيندهاي غيرضروري و عمليات

-          افزايش ساخت كاري پرسنل

-          كاهش آساني عملياتي

-          افزايش ضايعات و عيوب

-          مطلعه نامناسب فرآيند و روش‌هاي اجرايي

-          مطالعه نامناسب عمليات اجرايي

-          استفاده نامناسب از نگهدارنده ها

-          ناكافي و عدم كفايت استاندارد

-          عدم مطالعه مواد

-          قدرداني و بها گذاشتن به فرآيند توليد

-          بازنگري فرآيندها و عمليات ها

-          بهبود نگهدارنده ها

-          استفاده از فنون مهندسي ارزش و ارزش افزوده

حركت و عمليات اجرايي

حركتهاي غيرضروري كه هيچگونه ارزش افزوده‌اي را به دنبال نخواهد داشت حركتهايي كه گاهاً سريع و كند هستند

-          افزايش زمان كاربرها

-          مهارت‌ها بدون استفاده باقي مي‌ماند

-          عمليات ها با دوام نيستند

-          حركات بدون نياز

-          منزوي نمودن عمليات

-          كاهش انگيزه كاربرها

-          عدم آموزش و تحصيلات

-          آهسته‌به جريان در توليد شيفت نمايند

-          جانمايي سلولي توليد U شكل

-          استانداردسازي تخصصي

-          استفاده به شيوه اصولي بهبود

توليد معيوب

كليه فعاليتهايي كه ناشي از بازرسي و خدمات پس از فروش مبني بر ارائه قطعات ناقص و با عيب مي‌باشد.

-          افزايش هزينه مواد

-          كاهش بهره‌وري

-          افزايش زمان توليد

-          حذف عمليات استاندارد استاندارد مشخص و رويه معيني براي بازرسي تنها بر نكات اجرايي تكيه نمايند.

-          بازرسي موجب مي شود كه تنها بر نكات بهراني تكيه نماييم

-          خودكارسازي نيروي انساني

-          پوكا ـ يولي

-          بازرسي كامل

-          ساختن واحدهاي كيفيت درهر ايستگاه

-          توليد در جريان

 

 

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/۱٩
comment نظرات ()