مدیریت صنایع و بهره وری

سیستم بسته

جان دونه john Donne   می گوید : هیچ انسانی یک جزیره ، یک موجودیت کامل ، نیست ، بلکه هر کس قطعه ای از خشکی و جزیی از کل است . چنان چه صخره کوچکی توسط دریا شسته شود ؛ اروپا کوچک تر می شود و مرگ هر کس باعث کاهش من می گردد، زیرا من جزیی از بشریت هستم ، بنابراین هرگز مپرس که زنگ ها برای که به صدا در می آیند ، انها برای تو به صدا در می آیند .

در اقتصاد شبکه ای هیچ آینده ای برای سیستم های بسته کاملا غیر مرتبط با دیگران قابل تصور نیست . هر چه که عناصر ورودی به یک سیستم متنوع تر باشد ، تولید آن سیستم پر بارتر و منافع برگشتی از شبکه به آن سیستم زیادتر شده و باعث تغذیه کاملتر و موفقیت بیش تر آن می گردد . و بر عکس ، هر چه که آن سیستم ورودی کمتری را از شبکه بپذیرد ، به مقدار بیش تری نادیده گرفته شده و از شبکه کنار زده می شود .

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/۱٥
comment نظرات ()