مدیریت صنایع و بهره وری

نظریه یادگیری نظریه تغییر

پس نظریه یادگیری نیز باید نظریه تغییر باشند . آنها که  همواره در حال یادگیری هستند ، همان کسانی هستند که می توانند بر امواج تغییر سوار شوند ، و دنیای تغییر یابنده را سرشار از فرصتهای تازه ببینند ، نه فجایعی که انتظار آنها را می کشد . آنها کسانی هستند که در زمانه ی ناپیوستگی ، بیشترین امکان بقاء را دارند . آنها همچنین شیقتگان و معماران شیوه ها و اشکال جدید اندیشه اند . می توان گفت اگر خواهان تغییر هستید ، سعی کنید بیاموزید ، یا به عبارت دقیقتر اگر می خواهید بر تغییر خود کنترل داشته باشید ، آ موزش را جدیتر بگیرید .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٧:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/۱٧
comment نظرات ()