مدیریت صنایع و بهره وری

سیستم جایزه ژاین:

در ژاین ، عملکرد داوطلبان دریافت جایزه دمنیگ، در ۶ زمینه بررسی می شود:
شاخص های مدیریت ، کیفیت ، کمیت و تحویل ، ظرفیت فنی و توسعه ای ، توسعه منابع انسانی و روحیه کارکنان ، و ایمنی
شاخص های مدیریت عبارتند از : فروش ، سود عملیاتی ، ارزش خالص ، نقطه سربسر سطح وام گیری ، سرعت گردش موجودی انبار ، کاهش هزینه ، ارزش افزوده ، نسبت فروش به کارمند و ستانده به ازای هر کارمند . در زمینه کیفیت ،َ سهم از بازار ، نرخ شکایت ، نرخ بازده ، نرخ خرابی ، رضایت استفاده کننده نسبت نقص در فرآیند و سایر نسبتهای مربوط به صنعت فعالیت داوطلب بررسی می شوند. در زمینه کمیت و تحویل اطلاعاتی مانند ستانده ، تعداد موارد نقض عهد در قراردادهای تحویل ، تعداد موارد تاخیر در تحویل ، تعداد مواد نقص در کارهای تحویل داده شده ، نسبت تطابق تحویل و زمان تحویل بررسی می شوند.
برای بررسی ظرفیت فنی و توسعه ای داوطلبان افزایش خطوط تولید ، سهم محصولات جدید در کل فروش ، تعداد محصولات جدید، دوره توسعه آنها و نیز ارزیابی محصولات در بازار برسی میشوند.
در زمینه توسعه منابع انسانی و روحیه کارکنان تعداد بیشنهادها، مسائل حل شده توسط گروه های کیفیت و تعداد اختراعات ثبت شده بررسی می شوند و نهایتاً در زمینه ایمنی درباره تعداد حوادث در واحد زمان و شدت سختی کار و نیز تعداد و نوع حوادث تحقیق می شود.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/۱٢
comment نظرات ()