مدیریت صنایع و بهره وری

ادامه راهی نو در مديريت ۲

پیش بینی ما اینست که راهبردها در آینده دگرگون شده و خود را برای پرداختن به جزئیاتبه جای کلی نگریآماده سازند. نگاه به جزء باید سیستمی باشد. اگر فیل را قبلا درک کرده، آنگاه آن را تجربه نمائیم، کارمان نتیجه بخش می باشد. البته هم اکنون ابزارهایی در اختیار داریم که حتی می توانیم به درون بدن فیل هم وارد شویم و َآنقدر ریز شویم که همه جزئیاتش برایمان آشکار گردد. به همین خاطر هم اکنون تولید جهت تک تک مشتریان قابل انجام می باشد.

    مدیریت، ابزار شکستن سازمان، به واحدهای جدا از هم است.

       هر مدیری یک حیطه نظارت دارد و تنها می تواند شماری از طرحها، فرآیندها، یا افراد را مدیریت نماید. بنابراین، سازمانهای بزرگ باید به واحدهای «اداره شدنی» بخش گردند. آیا بخش کردن یک کسب و کار به اینگونه واحدها، همچنان سنجیده است؟ برای اینکه سازمان بتواند فرصتهای تازه ای بیافریند، باید یکپارچه و برخوردار از ارتباط های دو سویه دیده شود. پرداختن به فعالیتهای نمادینکه نیازمند بهره گیری از اطلاعات گسترده و جدا از هم به جای افراد، کارخانه ها و فرآیندهای نسبتا محدود استپیچیده تر می نماید. کسب و کارها هم اکنون به نظامهای پیچیده ای تبدیل شده اند که بایستی با همان پیچیدگی با آنها برخورد شود. مدیریت نیز باید با دیدی سیستمی کل کارها و کل فرآیندها را زیر نظر داشته باشد. اثربخشی سازمان در کل نگری، نه بخش نگری.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
comment نظرات ()