مدیریت صنایع و بهره وری

ادامه راهی نو در مديريت ۴

در مقایسه با دارایی های لمس ناشدنی، بیشتر به کالاهای عینی بها می دهیم. بسیاری از ما به اهمیت اندازه گیری عملکرد آگاهند؛ اگر بخواهیم که فروشندگان خوب بفروشند، برایشان هدفهای فروش برقرار می کنیم. ولی این هدفگذاری موجب بکار انداختن همه توتانمندی های آنان نیست. یکی از موانع شناخته شده در برابر دگرگون سازی سازمانها، بجا ماندن نظام کهن ارزیابی و اندازه گیری عملکردها میباشد.

    تا هنگامی که نظام اندازه گیری عملکرد دگرگون نشود، کارکنان دگرگونی های سازمان را احساس نخواهند کردحتی اگر به نحو چشمگیری به دنیای نمادین کسب و کار وارد شده باشیمنظام حسابداری ما عادت به ارزیابی و ثبت دارائبهای عینی دارد. چگونه می توان استانداردهای موجود را به چیزی روان و نمادین همچون اطلاعات سرایت داد؟ چنین کاری موجب کاستن از ارزش اطلاعات و دیگر سرمایه های هوشمندی سازمان خواهد بود.مانند این است که بخواهیم در جدولی با رنگهای سیاه و سفید، به بررسی میزان ژرفای رنگهای گوناگون بپردازیم. همانگونه که دنیای نمادین به مدیریت ویژه ای نیازمند است، روشهای ارزیابی و اندازه گیری تازه ای نیز ضروری می باشد.

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
comment نظرات ()