مدیریت صنایع و بهره وری

مديريت بر هزينه ها ۳

حتی انگهای جا افتاده، پائین ترین قیمتها و بهترین خدمات مشتریان نیز به تنهائی کارساز نیستند، شما هر کس یا هر کجا باشید، در برابر رقیبانی که عنصر اطلاعات را ابزار دگرگون سازی بازار موجود برگزیده اند، آسیب پذیر خواهید بود. به هر سو که نگاه کنیم، کسب و کارهایی را می بینیم که در سایه اندازه بزرگ، یا هزینه پایین تولیدزمانی رهبر و سردمدار بازار خود بوده اند و گاهی یک شبه از رقیبانی شکست خورده اند که اطلاعات را "امتیاز رقابتی" خود قرار داده اند. این واقعیت را نباید از دیده پنهان کنیم که اصناف سده پانزدهم که همواره راز حرفه هایشان را تنها نزد خود و خانواده نگه می داشتند، بر اثر انقلاب نخست اطلاعاتپیدایش کتابهای چاپیاز میدان بیرون شدند. انقلاب دوم اطلاعات در پایان سده بیستم نیز با کسب و کارهایی که بخواهند همچنان به قانون های دیرین بچسبند، همان بازی را خواهد کرد. اما این انقلاب اطلاعات در عمل به چه کار می آید و آیا فقط با فن آوری های پیشرفته می توان ار آن بهره برد؟ در رویکرد به انقلاب اطلاعات اغلب نگاه ها به فن آوری های پیچیده متمرکز می شود. در حالی که فن آوری های کمتر پیچیده، دگرگونی های گسترده ای در صنایع ببار آورده اند. برای کسب و کار شما، خطر تنها از سوی رقیبانی نیست که فن آوری های پیچیده تحلیل گری را بکار گرفته اند و یا از پیشرفته ترین فن آوری ها سود می جویند. رقیبانی هم که به کمک فن آوری های ساده فرآورده های عینی خود را به دنیای نمادین می برند، خطر بزرگی خواهند آفرید.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/٩
comment نظرات ()