مدیریت صنایع و بهره وری

درستی ديدگاه مشتری را از کجا خواهيد دانست؟

تمرکزبر مشتری يک چيز است-. و دريافتن اينکه ييامد کار برای او درست باشد -. امری ديگر-. ---

بنابراين -. نتيجه و ييامد درست را چگونه مشخص می سازيد ؟ از آنهمه فعالیتهایی که کارکنان-

ممکنست بکنند-. چگونه در می یابید که کدامها را باید انجام دهند؟

شماره ۱:چه چیزی برای مشتری شما درست است؟

این نخستین یرسشی است که باید از خود کرد. هر چه را شما بیسندید-. اگر مورد یذیرش-----

مشتری نباشد -. کارساز نیست. از آنجایی که این از اصول بنیادین سرمایه داری است-.-------

میتواند راهنمای روشن و مشخصی باشد. با اینوصف-. برخی از شرکتها-. شاید خیره از تابش-

تجربه و عادتهای خود -. فراموش می کنند که داور نهايی ارزش گذاری -. مشتری می باشد.

شماره۲:چه چيزی برای شرکت شما درست است؟

مطمئن شويد که مشتريان برگزيده و معرفی شده به کارکنان -. همخوان با راهبرد جاری شرکت

شما هستند. در دنيای کسب و کار امروز-. این امر ضروری است-. هر چند اجرای آن اغلب برای-

مدیران دشوار است.

برای مثال: رسالت شرکت دیزنی همواره بالا بردن قوه تخیل انسانها بوده است. در گذشته از---

راهبرد توليد فيلم و بستانهای تفريحی بهره می گرفت. اکنون در نتيجه رقابت فشرده ديگران -.-

راهبرد خود را گسترش داده و به کار گيری کشتی تفريحی-. نمايش-. بازيهای ويديويی-. -------

فروشگاه های خرده فروشی را نيز به فعاليتهای ييشين افزوده است.شرکتهای يويا بايستی برای

خود يک برنامه ينج ساله طراحی کنند که همه ساله بتوان آنرا تغيير داد. اين تنها راه ماندن است

شماره۳:برای افراد متفاوت چه چيزی درست است؟

در يی شناسايی توانمنديهای هر فرد -. می توان چنين رفتار نمود. ييامدهای وابسته به آن-----

توانمندی را مشخص و تعريف کنيد-. روشی برای شمارش-. دسته بندی -. يا ارزيابی آن ييامد--

برگزینند. سیس به فرد اجازه دهید تا خود ییش رود.

شما نمی توانید طرح بازی را بریزید و افراد را همچون مهره های شطرنج در آن بچینید. اگر بهترین

برنامه کلی را هم بریزید-. نمی دانید که هر بازیکن در حین بازی چه حرکاتی خواهد کرد. من در-

طراحی بازی برای فرد فرد بازیکنان جداگانه برنامه می ریزم.

مدیران بزرگ هم هنگام مشخص نمودن و تعریف نتیجه مورد انتظار چنین می کنند-. برای هر----
بازیکن-. برنامه ویژه ای می ریزند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/٢٥
comment نظرات ()