مدیریت صنایع و بهره وری

شاخص مديريت بهره وري مواد

مصرف مواد / هزينه محصول يا ارزش فروش
مصرف ساليانه مواد / متوسط موجودي نگهداري شده
تلفات توليد ناشي از عدم دسترسي به مواد / مجموع توليد
تعداد كسري موجودي ( جاري )  /   تعداد كسري موجودي ( استاندارد )
مجموع هزينه جابجايي / ارزش كل مواد دريافتي و سفارش داده شده
تعداد تحويل هاي زمانبندي شده  / تعداد كل تحويل ها
ارزش تلفات حاصل از خرابي ، فرسود گي ، سرقت / متوسط موجودي نگهداري شده
ضايعات ايجاد شده  /  كل مواد مصرف شده
هزينه حمل و نقل  /  مجموع هزينه مواد

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱/٢۱
comment نظرات ()