مدیریت صنایع و بهره وری

بررسي حمل و نقل ها در سيستم و ارائه راه حل هايي جهت كاهش آنها

انتقال مواد اغلب هزينه توليد را بالا مي برد . عمل انتقال در ارزش گذاري توليدات ، كمتر مورد نظر قرار مي گيرند . عمل انتقال ، زمان توليد را افزايش مي دهد. انتقال ، امروزه اغلب به صورت جابجايي مواد از بخشي به بخش ديگر است . بسته بندي ، باز كردن و بسته بندي مجدد نيز موجب افزايش هزينه توليد مي گردد . با انتقال مناسب مواد مي توانيم مانع از افزايش هزينه شويم .
موضوع جابجايي مواد ، به تحويل مواد در مكان درست و در زمان درست ، در داخل كارخانه مربوط مي شود . اين امر همچنين ، آماده سازي و تعيين وضعيت مواد را جهت تسهيل در جابجايي نيز شامل مي گردد . بديهي است كه اينگونه اقدامات هيچ ارزشي به محصول نمي افزايد . ضمن آنكه شكل ضعيف جابجايي مواد ، هزينه ها را افزايش داده و بهره وري را نيز كاهش خواهد داد . جزئيات خاص سيستم جابجايي مواد به طبيعت و مقدار مواد ، مسافت و دفعات جابجايي و ملاحظاتي نظير ايمني ، قابليت اطمينان و ساخت اقتصادي سيستم موجود بستگي دارد . همچنين موقعيت مكاني بخش ها و انبارهاي مختلف نيز بطور نسبي بر هزينه ها و نقل و انتقال مواد تاثير خواهد گداشت .
در اين زمينه راه هاي بهبود بهره وري جابجايي مواد عبارتند از :
1- شناسايي و مصرف موجودي هاي اضافي و فرسوده
2- تعيين محل انبارها در مناسبترين مكان
3- بكارگيري اقدامات صحيح پاكيزه سازي
4- استفاده از سيستم جابجايي مواد

   + مهندس فریدون دشتی ; ۳:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱/٢۱
comment نظرات ()