مدیریت صنایع و بهره وری

ارزش آفرينی برای مشتری

هزينه يابی بر اساس فعاليت - زمينه ساز گنجانيدن چند رويه ی لازم برای ارزش آفرينی برای مشتری در يک تحليل است . بنگاه با استفاده از هزينه فعاليت ها می تواند آنها را دو دسته کند : فعاليت های ارزش آفرين برای مشتری - و فعاليت هايی که برای مشتری ارزش آفرين نيست . بنگاه می تواند فعاليت های دسته ی اخير را کنار بگذارد . آن دسته از فعاليت های ارزش آفرين که در جريان تحليل ارزشی نامکشوف مانده است می تواند آغازی باشد برای فرآيند اصلی ارزش آفرينی . هدف از تحليل فرآيند بهبود مشخصات کالا يا خدمت - تجديد ساختار فرآيند ضمن کاستن از هزينه ها - و حفظ يا بهسازی کيفيت است . تحليل فرآيند در يک کارخانه خودرو ساز مشتمل است بر طراحی و باز طراحی قطعات اصلی و فرعی به منظور تحقق هدفهای متصور از هر بخش خودرو با هزينه از پيش تعيين شده . به طور نمونه نقش اصلی هر خودرو ميسر ساختن حمل و نقل است - اما بخشهای اصلی و فرعی خودرو به اجزاء و خدماتی نياز دارد تا برای مشتری توليد ارزش کند . هر يک از آنها در کيفيت خودرو و بهای آن نقش دارد . تيم فرآيند متشکل است از کسانی که فعاليت های زنجيره ی ارزش را اداره می کنند . در اين تيم غالبا تامين کنندگان و مشتريان نيز عضويت دارند . وظيفه تيم شناسايی نقش هايی است که از کالا يا خدمت متصور است . و نيز وظيفه آن تحليل اجزائ يا خدماتی است که صرف هر نقش می شود با اين هدف که ضمن رعايت سقف هزينه - نصاب های کيفی و ارزشی تحقق يابند . ‌

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱/٢٩
comment نظرات ()