مدیریت صنایع و بهره وری

مفهوم ارش افزوده

 در يك بنگاه اقتصادي ، ارزش افزوده مقدار باقيمانده از بازده اي است كه با بهره گيري از ظرفيت توليد ، همچون كار و سرمايه ، به وجود آمده است . ارزش افزوده سهم بنگاه اقتصادي را نسبت به توليد ناخالص داخلي نشان مي دهد و توانايي بنگاه را در افزايش ارزش كالا ها و خدمات توليد شده را بيان مي كند . صورت رياضي ارزش افزوده را مي توان به شكل ذيل و با جابجايي ارقام صورت سود و زيان نشان داد .

R=S-B-W-I-DP-DIV-T

S-B= W+I+DP+DIV+T+R       ( 2 )

S-B-DP = W+I+DIV+T+ R      ( 3 )

R: سود تخصيص نيافته دوره

S : درآمد حاصل از فروش

B: مواد و خدمات خريداري شده از خارج بنگاه

W: دستمزد

I : بهره

DP : استهلاك

DIV : سود سهام

T : ماليات

معادله 2  بيانگر ارزش افزوده ناخالص و معادله 3 نشاندهنده ارزش افزوده خالص است . روابط فوق ويژگي هاي مفهوم ارش افزوده را نشان مي دهند يعني ارزش افزوده از يك طرف بنگاه اقتصادي را از جنبه عملكرد و از طرف ديگر ، اشخاص ذينفع در فعاليت بنگاه اقتصادي را از جنبه اجتماعي در كانون توجه خود دارد . جنبه عملكرد با روش غير مستقيم و جنبه اجتماعي با روش مستقيم بيان مي شود .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۸:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱/۳٠
comment نظرات ()