مدیریت صنایع و بهره وری

راه حل مسائل در شرکتهای ژاپنی

عامل موفقیت در امور مدیریت بازرگانی ، خیلی ساده این است که بازوان خود را به دور یک مسئله عملی حلقه بزنیم و آنرا قطع کنیم. اکسون در ژاپن یک سلسله اقدامات بی کم و کاست کرد. آنها مسائل را به اندازه های قابل حل و فصل تقسیم کردند و سریع برآن تاختند. به هر شکل ما زمان مشخص را اختصاص دادنتد که انصافاٌ کوتاه و خلاصه بود. در هر لحظه با توجه به اولویت ها به مسئله ای پرداختند . شاید بتوان گفت که کار آنها یک دور اندیشی استراتژ‌یک بود اما به نظر ما ویژگی کار آنها از این حد فراتر بود. آنها مسائل خود را یکی یکی و توام با موفقیت از میان برداشته بودند و این همان چیزی است که ما به آن خرد کردن مسئله نام داده ایم. منظور این است که برای رسیدن به روانی سازمانی مسائل را خرد کنیم و اسباب تشویق عمل را فراهم سازیم. در شرکتهای گروه های ویژه با اسامی به خصوصی به این مهم می پردازند، ٌقیصرهاٌ مراکز پروژه ، دوایرکیفی، قهرمانان ، نیروهای ویژه ، از جمله اینها هستند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٠
comment نظرات ()