مدیریت صنایع و بهره وری

درس هایی برای مدیران

جنرال الکتریک سخت در فرهنگ آموختن غرق شده و همین تفاوت چشمگیر این شرکت با دیگران است

اندیشه های بزرگ را بجوئید آنها را بزرگ نمائی کنید و با شتاب نور در سراسر سازمان به گستردگی بپراکنید


جک ولش به مدیران توصیه می کند هر روز را همانند یک تازه کار آغاز نمایید به هر تغییری که در بهسازی امور است تن در دهید . دستور کار خود را پیوسته بازنگری کنید اگر لازم است آن را از نو بنویسید . بدینگونه از دام عادتهای دیرین رها خواهید بود .آنچه GEرا برجسته کرده است فرهنگی است که گستردگی چشمگیر شرکت و منابع بی پایان

آن را به فرصتهای یادگیری انبار اندیشه های ناب و زمینه های پیشرفتی تبدیل ساخته است که

در دنیای کسب و کار مانندی ندارد . محور فرهنگ ما آگاهی به این نکته است که می توان

چیز های تازه آموخت آنها را به عمل در آورد و امتیاز رقابتی خود قرار داد.

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/٤
comment نظرات ()