مدیریت صنایع و بهره وری

توصیه به کارکنان شرکت - کارآفرینان حاصل کار -

یکی از اندرز های دلیسند من به کارکنان یقه سفید شرکت این است که آنان به کارشان چنان بنگرند که گویی کارآفرینانی مستقل و آزاد هستند . از جهاتی ، من تصور می کنم که هر کارمندی باید چنان رفتار کند که گویی او خود مدیر آن کسب و کار است. برای نمونه ، کسی که در قسمت حسابداری شرکت معینی کار می کند، باید وظیفه های خود را همانند مدیر حسابداری شرکت انجام دهد. نوع نگرش کارمند به وظیفه خود در شرکت ، برای کار شرکت حاصلی در برخواهد داشت زیرا این نگرش بر رویه و رفتار او تاثیر می گذارد . اگر خود را به جای مدیر مسئول شرکت بیندازید احتمال بیشتر وجود دارد که برای آسان کردن عملیات و بالابردن حاصل کار خود راههایی را بیابد با چنین تصوری ، به جای آنکه خود را در درون چرخهای شرکتی بزرگ مهره ای کوچک بشمارید ، خود را عضوی مهم خواهید دانست. آنگاه ارزش چالشهای کار روزانه را احساس می کنید و از مشاهده دستاوردهای خود به خشنودی و باروری شخصی دست می یابید.
مطالب از کتاب گامی برای همسازی هدفهای فردی و سازمانی
تالیف : کونوسوکی ماستوشتیا
ترجمه : دکتر محمد علی طوسی

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٢
comment نظرات ()