مدیریت صنایع و بهره وری

توجه و دلسوزی در انجام کارها:

زمانی که شما انجام دادن کاری را درخواست می کنید ، گمان می برید که آن کار انجام خواهد یافت ، ولی نمی توانید در این باره اطمینان قطعی داشته باشید و نمی توانید ازنتیجه آن آگاه گردید مگر آنکه در آن زمینه گزارش درستی به شما داده شود. بدون تائید عملی شدن درخواست ، موضوع می توانید همچنان پا در هوا بماند، و زمانی که شما سخت گرفتار برنامه روزانه سنگینی خود هستید ،


وقت آن را نخواهید داشت که در آن باره تحقیق کنید. اگرشخصی که به وی ماموریت داده شده است، به دفتر کار شما بیاید و بگوید، <درباره آن ملاقات ـ فردا مناسب است> نگرانی شما مرتفع می شود و می توانید به کارهای دیگر خود بپردازید . به طور کلی ، چنین گزارشهای ساده نهایی درباره کارها میتوانند فشار بسیاری از دوش رئیس بردارند. همین سخن درباره هر مشتری می تواند درست باشد که از شما می خواهد پیامی را به شخصی برسانید که در حسابداری شرکت شما کار می کند. شما پیام را می رسانید ، ولی اگر پس از آن تلفنی آن مشتری را آگاه کنید که پیام را رساندید، او پی خواهد برد که مقصودی تامین شده است . چنین خدمتی را کسی توقع ندارد، ولی انجام دادن آن موجب قدرشناسی بسیار خواهد شد. من گمان دارم که این گام های کوچک و توجه و دلسوزی ناچیز هستند که مردم را مطمئن و دلگرم می کنند. این گونه کارها در شما اعتماد پرورش می دهند، و برای شما شهرتی به هم می زنند که انسانی شایسته و درخور اعتماد هستید. هوش و استعداد مهم هستند ، ولی توجه و دلسوزی به جزئیات کارها می تواند پندار دیگران را از شما تعیین نماید.
منبع از کتاب گامی برای همسازی هدفهای فردی و سازمانی
تالیف : کونوسوکی ماتسوشتیا
ترجمه: دکتر محمد علی طوسی

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٢
comment نظرات ()