مدیریت صنایع و بهره وری

شاخص جدید بهره وری

در گزارشی از توسعه جهانی سال 1996 شاخص جدیدی برای ارزیابی سطح توسعه کشورهای در حال توسعه ارایه شد و آن این بود که در تولید ثروت چه میزان از سرمایه انسانی -. فیزیکی و طبیعی استفاده شده است .
متوسط این نسبت برای کشورهای صنعتی به این صورت است که 70 درصد از سهم تولید ثروت مربوط به دانایی -. 17 درصد مربوط به تجهیزات فیزیکی و 13 درصد مربوط به منابع طبیعی است .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٧
comment نظرات ()