مدیریت صنایع و بهره وری

برای بازیابی تمرکز این کارها را بکنید:

ـ روی خودتان کار کنید . خیر و شر شما در دست خود شماست
ـ اولویت های خود را دنبال کنید در این راه ناچار خواهید شد که مبارزه کنید
ـ توانایی خود را دنبال کنید می توانید به جایی برسید که همه توانایی خود را به کار اندازید.
ـ با هم عصران خود کار کنید. دست تنها صدایی ندارد.
منبع : صفتهای بایسته یک رهبر
نویسنده : جان ماکسول
مترجم :‌کیاوند

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱۸
comment نظرات ()