مدیریت صنایع و بهره وری

ابتکار عمل خود را از راه های زیر افزایش دهید:

ـ چارچوب ذهنی خود را عوض کنید
اگر ابتکار عمل ندارید، که مسئله از درون خودتان برخاسته است ، نه از دست دیگران . ببینید که چرا در دست زدن به عمل دچار تردید می شوید . آیا از خطر کردن می ترسید؟ آیا از شکست های گذشته نا امید شده اید؟ آیا فایده و مزیت فرصت ها را نمی بینید؟ منشا تردید و دو دولی خود را بیابید و چاره اندیشی کنید. اگر در درون خودگامی به ییش نگذارید، در برون هم کاری از ییش نخواهید برد.
ـ منتظر نمایند که فرصت از در درآیند
فرصت های نمی آیند که ، در خانه شما را بزنند . این شمایید که باید بیرون آیید و دنبال آنها بگردید ببینید که چقدر دارایی ، استعداد و منابع دارید و بدین ترتیب کل ظرفیت خود را برآورد کنید. نیازها را در کجا می بینید؟ چه کسی دنبال تخصص شما می گردد؟ چه کسانی هستد که شما را نمی شناسند اما در به در دنبال آدمی مثل شما می گردند؟ فرصت ها همه جا هستند
ـ یک ضرب المثل چروکی میگوید: به یچ یچ ها گوش دهید تا فریادها را نشوید.

ـ اگر رشد می خواهید ، ییروان را رهبری کنید اما اگر می خواهید کسب و کارتان چند برابر شود، رهبران را رهبری کنید.
ـ به کاری بیردازید که آن را خوب بلدید و آن را بهتر از دیگران انجام می دهید.
منبع : صفتهای بایسته یک رهبر
نویسنده : جان ماکسول
ترجمه : کیاوند

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٩
comment نظرات ()