مدیریت صنایع و بهره وری

چهار حقیقت را درباره شور وشوق و عشق و آثار آن را بر زندگی خود مرور کنید:

۱- عشق و شوق نخستین گام کامیابی است.
خواست قبلی شما سرنوشت تان را رقم می زندم. رهبران بزرگ را ببینید که چه شور و شوقی در سر داشته اند: عشق گاندی به حقوق بشر، چرچیل به آزادی ، لوترکنیگ به برابری وبیل گیتمل به فن آوری.
کسی که یا را از مرزهای زندگی معمولی فراتر میگذارد آرزویی بزرگ در دل دارد. آرزوی کوچک در هر زمینه ای که باشد نتایج کوچک به بار می آورد. همان طور که آتشی کوچک گرمایی اندک می دهد. آتش درون هر چه بیشتر باشد، آرزو بزرگتر است و ظرفیت توانایی بیشتر.


۲- شور و شوق نیروی اراده را بیشتر می کند
می گویند که جوانی کم شور و شوق نزد سقراط رفت و گفت : ای سقراط بزرگ ، آمده ام که از خرمن دانش تو خوشه ای بر گیرم. فیلسوف یونانی جوان را به دریا برد، او را به درون آب کشانید و سرش را ۳۰ ثانیه زبر آب کرد. وقتی که دست خود را برداشت تا جوان سر از آب برآورد و نفس بکشد، سقراط از او خواست که آنچه را خواسته بود تکرار کند. جوان نفس زنان گفت : <دانش، ای مرد بزرگ> سقراط دوباره سرش را زیر آب کرد و این بار چند ثانیه بیشتر . بعد از چند بار تکرار این عمل ، سقراط یرسید: <چه می خواهی> جوان که از نقش افتاده بود به زحمت گفت : <هوا، هوا می خواهیم>
سقراط گفت : <بسیار خوب، هر وقت که نیاز به دانش را به قدر نیاز به هوا احساس کردی، آن را به دست خواهی آورد. هیچ چیزهای عشق و علاقه را نمیگرد. شور و شوق یا عشق و علاقه نیروی اراده را بر می انگیزد . اگر چیزی را از ته دل بخواهید نیروی اراده دستیابی به آن را ییدا خواهید کرد. تنها راه ایجاد چنان خواست هایی تقویت عشق و علاقه است.
۳- شور و شوق یا عشق و علاقه شما را از این رو به آن رو می کند.
۴- عشق و علاقه ناممکن را ممکن می سازد.
انسان طوری آفریده شده است که هر گاه چیزی شعله جان او را برافزود ، ناممکن را ییش روی خود نمی بینید. آتش عشق درونی همه ابعاد زندگی را روشن می کند.
ـ انسان موفق کسی است که با آجرهایی که به سوی او یرتاب کرده اند بنای محکمی بسازد.
منبع :‌صفتهای بایسته یک رهبر
نویسنده : جان ماکسول
مترجم : کیاوند

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٩
comment نظرات ()