مدیریت صنایع و بهره وری

توانگران چگونه می اندیشند

جهان لبریز از نعمت و فراوانی است و سهم هر کساز گنجینه پر نعمت کائنات -. به اعتقاد و بلند پروازی وی بستگی دارد .
زندگی ری کراک -. به روشنی این حقیقت را آشکار میکند که در مسیر موفقیت شانس یا تصادف نقش ندارد -. بلکه پیروزی حاصل تلاش بی وقفه -. عزم راسخ و غلبه بر شکستهای پی در پی است .


ماکس گانتر در کتابش بر این واقعیت تاکید دارد که موفقیت نه تنها ممکن است دیر متجلی شود
بلکه چه بسا علامت یا نشانه ای هم که از ظهور آن در آینده خبر وجود نداشته باشد . در حقیقت بذر های موفقیت بدون آنکه حس شوند -. در خفا رشد می کنند و پس از مدتی -. ناگهان سر از کشتزار عمل در می آورند و به ثمر می نشینند .
کار هرگز کسی را از پای در نیاورده است . اما بطالت و سستی انسان را فرسوده و ناتوان میکند
دکارت -. فیلسوف و ریاضی دان مشهور فرانسوی -. پیش از اثبات اصول فلسفه مدرن -. به کندوکاو درون خود پرداخت تا لوح ضمیرش را از زوائد -. پاک و آن را آماده پذیرش نقطه نظر های
مثبت و سازنده کند.
اوضاع و احوال زندگی شما -. زمانی تغییر می کند که برای تغییر آن اقدام کنید . باید با تمام وجود طالب پیشرفت بود و خواسته های خود را به وسواسی دایمی مبدل کرد -. آنگاه براستی
برای رسیدن به خواسته ها پا ی فشرد و سرانجام این فرمول را که با تمام شرایط صدق می کند تحقق بخشید:
میزان موفقیت من با میزان جدیت و استقامتی که از خود نشان می دهم -. نسبت مستقیم
دارد . ناپلئون گفته است : انچه را که با عشق و اشتیاق بخواهیم و در دستیابی به آن پافشاری کنیم بی تردید به دست خواهیم آورد .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/٢٦
comment نظرات ()