مدیریت صنایع و بهره وری

عملکرد من چگونه است ؟ 2

شاید همینجا ، بهترین جایی باشد که تکنولوژی جدید بیشترین و مفیدترین تأثیر را داشته باشد . تکنولوژی جدید باید برای آموزگارانی که دارای اهمیت و کفایت لازم هستند ، این امکان را فراهم آورد تا نحوه یادگیری هر یک از دانش آموزان را دریابد ، و بعد آنها را تشویق کند که کار و تکلیف را به مناسب ترین وجهی که با خلقیات و تواناییهای آنها ، سنخیت و تناسب دارد ، انجام دهند . 

نحوه عملکرد و نحوه ایفای نقش هر کس ، دقیقا ً همانند نقاط قوت و تواناییهای افراد ، منحصر به فرد است . « شخصیت » همین است . شخصیت ، چه ناشی از « طبیعت » باشد ، و چه نشأت گرفته از « تربیت » باشد ، قطعا ً مدتها پیش از سرکار رفتن فرد ، شکل می گیرد . نحوه عملکرد و چگونگی ایفای نقش افراد هم ، همانند قابلیت و تناسب یا عدم قابلیت و عدم تناسب آنها با کارها ، امری مسلم و قطعی است . می توان آن را جرح و تعدیل کرد ، ولی تغییر آن از احتمال به دور است. و درست همانطور که افراد از انجام کاری که با آن تناسب دارند ، نتیجه می گیرند ، از انجام کار ، به نحو دلخواه خود هم کسب نتیجه می کنند .

تحلیل بازخورد ممکن است نقایص و نواقص موجود در نحوه عملکرد افراد را هم نشان دهد ، ولی به ندرت علل و اسباب آنها را معرفی می کند . هر چند که یافتن آن ، در شرایط عادی چندان هم مشکل نیست ، و به چند سال تجربه کاری احتیاج دارد . و در اینجا است که فرد می تواند این پرسش را مطرح کند و فوراً هم پاسخ دهد که ، عملکرد او چگونه است . زیرا معدودی از ویژگیهای مشترک شخصیتی است که چگونگی حصول نتایج را در افراد ، معین می کند .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۳
comment نظرات ()