مدیریت صنایع و بهره وری

رموز موفقیت کسب کامیابی ذهن ناهشیار

موفقیت نیازمند تعهد قطعی و مستحکم است . تا به اهداف و برنامه های خود ایمان نداشته -. باشید نخواهید توانست از انرژی خود بهره کافی را ببرید

ناممکن وجود ندارد -. به نظر من هر کسی در روی کره زمین در باره چیزی آگاهی کامل داشته باشد دیگر کاری را ناممکن نخواهد شمرد . اگر عده ای که خود را مدیر و مدبر می نامند -. کاری را نشدنی فرض کنند -. عده ای دنباله رو ابله -. به اتفاق سرود این کار ناممکن را سر می دهند .


مطالعه زندگی مردان بزرگ -. این واقعیت را نشان می دهد که همه آنها برای کسب کامیابی -. شوکت و جلال به حد کافی از ذهن ناهشیار خود بهره برده اند .

منشاء موفقیت -. داشتن دیدگاهی مثبت است و هزاران خاطره از زندگی مردان موفق گواه بر این مدعاست.
ذهن ناهشیار -. کانونی است که حتی عادات -. ناهنجاریها و نقاط ضعف شخصیت ما را هم در بر دارد از این رو بدون توجه به این که به چه می اندیشیم مسئول فقر و ثروت است
ذهن ناهشیار را می توان به کامپیوتری تشبیه کرد که کورکورانه اما دقیق هر برنامه ای را که در اختیارش بگذارند اجرا می کند هر فردی گذشته از آگاهی و نا آگاهی او بر اصول و قواعد ذهن -.ذهن ناهشیار برنامه ریزی شده ای دارد . و متاسفانه در غالب مردم -. این برنامه ریزی منفی است . ذهن ناهشیار بر اساس برنامه ای که به آن داده شده عمل می کند و به درست بودن یا نبودن آن کاری ندارد . با این منطق کافی است که انسان توانایی خود را در اجرای کاری بپذیرد تا بتواند این تواناییها را در انجام کار مورد نظرش بسیج کند. تنها همین باور است که عملکرد فرد را ارتقاء می دهد و برنده را از بازنده جدا می کند
همانطور که یک برنامه کامپیوتری را می توان تغییر داد برنامه ذهن ناهشیار را نیز می توان اصلاح کرد. برای این کار باید فرضیات نظام باورها و الگو های عاطفی نهفته در ضمیر ناهشیار خود را بدقت بررسی کرده در مفاهیم آنها تفکر و تعمق کنیم و آنگاه آراء و عقاید مثبت را به جای این نگرشهای فرسوده منفی بنشانیم .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/٢٦
comment نظرات ()