مدیریت صنایع و بهره وری

وظیفه فرد در برابر جامعه افزایش توانایی - عملکرد شغلی - تعهد و وظیفه

من سخت بر این باورم که کارمند هر شرکت باید با نوعی احساس مسئولیت به جامعه خویش پیوسته باشد. بی گمان ما از هر کوششی که برای افزایش توانایی یا دانشمان به کار میبریم -. یا عملکرد شغلی خود را افزایش می دهیم -. خود ما از آن بهره مند می گردیم . ولی پیجویی چنین امتیازاتی خود نوعی تعهد و وظیفه در برابر جامعه است . بهر حال -. هر گامی که هر یک از ما به سوی جلو بر می داریم جامعه ما را به همان اندازه به پیش می راند . ولی اگر همه افراد جامعه سه گام به پیش بردارند و شما فقط یک گام بردارید -. در نتیجه شما همه جامعه را از پیش رفتن باز داشته اید . غنی کردن مغز و اندیشه -. بهتر کردن مهارتها -. و ساختن تنی سالم تنها نباید برای شادمانی شخصی یا جایگاه بالاتر شغلی باشد . این کوششهای فردی مسئولیت مشترک همه ما به عنوان اعضای جامعه است . در تحلیل نهایی -. مطالعه کردن یا نکردن چیزی بیش از یک تصمیم شخصی است -. ما باید فراتر از خود بیندیشیم . به گروه چنین یاد آور شدم که به این مسئولیتها عمل کردن یک تایید و پشتیبانی از همبستگی با یکدیگر اعضای جامعه است

منبع گامی برای همسازی هدفهای فردی و سازمانی
تالیف کونو سوکی ماتسوشیتا

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/٢٩
comment نظرات ()