چهار دلیل به‌تعویق انداختن کارها

۱- موضوعمبهماست

 

خیلیوقتهابرایکاریکهمیخواهیمانجامبدهیمفقطیکتصویرذهنیداریموکارموردنظربیشترازیکرویانیست. بههمیندلیلهمیشهدرسردرگمیاینموضوعگیرمیکنیمکهازکجابایدشروعکرد. مثلاوقتیراجعبهاینکاریکهدرذهنماناستباکسیصحبتمیکنیمکافیاستطرفیکسوالکمیدقیقبپرسهتاجوابیبرایپاسخوجودنداشتهباشه.

 

۲- حجمکار

 

یکیازمشکلاتشروعکردنکاربرعکسموردبالاآگاهیازحجمکارپیشروست. وقتیکهبهخوبیمیدانیمکهقراراستباچهحجمیازکارروبروبشویم،آنرابهتاخیرمیاندازیم. باخودمونمیگیمحالاچهکاریهخودمرودرگیرکنم. همینجوریکهالانهستخوبهدیگه!

 

۳- ترسازشکست

 

همینطورکهپیشمیریماینترسهاقویترمیشوند. ترسازشکستیکیازبزرگترینموانعیاستکههمیشهسدراهبشریتبوده. خیلیوقتهابرایاینکهمطمئننیستیمکهدرکارموردنظرموفقمیشویمانجامآنرابهتاخیرمیاندازیمیاکلناز

/ 0 نظر / 4 بازدید