عمل بر نظر مقدم است

تصمیم گیران در دولت - در دانشگاه - در کسب و کار - در اتحادیه کارگران - و در کلیسا باید در تصمیم های کنونی خود به اینده ای که تا کنون خود را نشان داده است توجه کنند . به همین خاطر باید بدانند چه وقایعی تا کنون پدید آمده که با مفروضات کنونی سازگار نیست - و بنابراین واقعیت های جدیدی خلق می شود . روشنفکران و پژوهندگان معمولا می گویند فکر بر عمل اولویت دارد و با این طرز فکر واقعیت های سیاسی - اجتماعی - اقتصادی - و روان شناختی جدید پیدا می شوند . این نظر درست استثناء است نه قاعده . قاعده می گوید تئوری بر عمل مقدم نیست . نقش تئوری ساختمند و قاعده مند کردن عملی است که هستی خود را ثابت کرده است . نقش تئوری این است که خلاف قاعده  و تک را از استثناء به قاعده و نظام - یعنی به چیزی تبدیل کند که قابل یادگیری و یاد دادن باشد - و حتا مهمتر - بتوان آن را تعمیم داد و به کار بست .

در هر صورت همانگونه که انیشتن ثابت کرد نظریه بر عمل مقدم است و بهمین خاطر دانش رمز گذاری شده بوجود آمد و آزمایشگگاه را حاکم بر کارخانجات نمود و دانشمندان را به صحنه صنعتی وارد کرد .

/ 0 نظر / 5 بازدید