چگونه مدیریت می تواند بهره وری را افزایش دهد؟

1ـ مطمئن شوید که همه جوانب کار و مدیریت سازمان، صحیح و شفاف است. اگر یک راه غیر مستقیم و پیچ در پیچ به سوی هدف خود پیش بگیرید، انرژی و وقت خود را هدر داده اید.
2ـ مطمئن شوید که ارتباطات در سازمان شما شفاف، کامل و واضح است. اگر نیروی کار در رتبه و ردیف خاص شغلی خود قرار گیرد، آنگاه انرژی و وقت خود را تلف نخواهد کرد.
3ـ مطمئن شوید که زودتر و سریعتر از بقیه افراد به مشکلات پی می برید. بسیار تیزبین و دقیق باشید و در جهت رفع آنها بکوشید.
4ـ مطمئن شوید که وقت و نیروی کارکنان خود را برای رفع مشکلات غیر واقعی و ساختگی صرف نکرده اید. اگر شما از چارتهای کنترلی برای رسیدن به فرایندهای کلیدی استفاده کنید، قادر خواهید بود بین تغییرات و مشکلات واقعی در محیط کاری و فرایندها و تغییرات طبیعی، تمایز قائل شوید.
5ـ از افکار و عقاید کارکنان خود به طور بهینه استفاده کنید. آنها معمولاً می دانند که چه عواملی آنها را تحت فشار قرار می دهد و از کار کرده باز می دارد. از کارکنان خود سؤال کنید، به پاسخ های آنها گوش دهید زمینه ای فراهم کنید تا خودشان برای یافتن راه حل مشارکت کنند.
6ـ موانع موجود در راه پیشرفت کار خود را به طور منظم و برنامه ریزی شده از میان بردارید.
7ـ هزینه های واقعی سازمان خود را دریابید. یک نیروی کاری واقعاً چقدر ارزش دارد؟ یک ماشین یا دستگاه چقدر ارزش دارد؟ آیا یک فرایند و روند کاری می تواند در خارج از سازمان بهتر انجام شود؟
همه این روشها به افزایش بهره وری کمک قابل توجهی می کنند. این روشها در کنار یکدیگر می توانند به یک روش واحد و منسجم تبدیل شوند که سرانجام به مدیریت صحیح و مطلوب منتهی می شود

/ 0 نظر / 4 بازدید