هشت اقدام براي جلب مشتري بيشتر

1-     تشكيلات خود را مشتري مدار كنيد

2-     راههايي براي جلب رضايت هر چه بيشتر مشتريان خود اتخاذ كنيد

3-     با مشتريان خود ارتباط  دائم داشته باشيد

4-     هر يك از كاركنان شما بايد مشتريان تان را ملاقات كنند

5-     در باره طرز برخورد كاركنانتان با مشتريان خود حرف بزنيد

6-     هر چه مي توانيد به مشتريان خود خدمت كنيد

7-     اگر مي خواهيد مشتري قبل از همه به شما فكر كند ، شما هم قبل از همه به مشتري فكر كنيد

8-     هزينه خيلي زود فراموش مي شود ، اما كيفيت موضوعي است كه هميشه باقي مي ماند

/ 1 نظر / 4 بازدید
عليرضا مجاهدی

سلام فريدون عزيز خيلی کلی نوشته ای همان بند اولش کلی جزئيات دارد و کلی هم زمان و کار ميبرد موفق باشی