انواع FMEA

در حال حاضر بیشترین کاربرد FMEA شامل موارد زیر است:

  • -طراحی سیستم ها و زیر سیستم ها از ابتدایی ترین مرحله (System- FMEA ).
  • -طراحی قطعات جدید و یا اعمال تغییرات در طرح های جاری(Design- FMEA).
  • -طراحی و یا توسعه فرایندهای تولید یا مونتاژ(Process-FMEA ).
  • -طراحی و یا توسعه فعالیت ها و ارائه خدمات( Service-FMEA ).
  • -طراحی ماشین آلات( Machinery-FMEA ). 
/ 0 نظر / 5 بازدید