تکنولوژیستها 3

وقتی که پای دانش و معلومات در سطح عالی به میان می آید ، دیگر هیچ کشوری نمی تواند بدان نحو که آلمان قرن نوزدهم ، از طریق دانشگاههایش پیشتاز بود، جلودار باشد . در بین علمای فیزیک نظری ، ریاضیدانها ، نظریه پردازان اقتصادی و امثالهم ، « ملیت » مطرح نیست ، و هر کشوری می تواند ، با هزینه بالنسبه ارزانی ، تعداد قابل ملاحظه ای از افراد دارای دانش و معلومات سطح عالی را تعلیم دهد . برای مثال ، هند ، علیرغم فقر شدید مادی ، شمار کثیری از پزشکان درجه یک ، و برنامه نویسهای کامپیوتری درجه یک را تربیت کرده است . به همین صورت، ( همانطور که قبلا ً در همین بخش متذکر شدم ) در بهره وری کار یدی هم ، ملیت مطرح نیست . آموزش و تعلیمات کاری مبتنی بر مدیریت علمی، این توانایی را برای کلیه کشورها فراهم آورده، که یک شبه ، به بهره وری کارگر یدی ، مطابق با پیشرفته ترین کشورها، صنایع و شرکتها ، نایل شوند . تنها در تعلیم و تربیت تکنولوژیستها است که کشورهای توسعه یافته، هنوز می توانند، برتری و مزیت رقابتی مفیدی را، برای مدتها داشته باشند .

ایالات متحده، تنها کشوری است که در عمل ، چنین مزیتی را از طریق سیستم کالجهای کامیونیتی       (عمومی) در سراسر کشور ایجاد کرده است. سیستمی که هنوز هم نظیر ندارد . کالج عمومی ، در واقع ، در اوایل دهه 1920 ، برای تکنولوژیستهایی طراحی شده بود که هم دارای معلومات نظری لازم باشند ، و هم از مهارتهای یدی برخوردار باشند. من کماکان بر این عقیده ام که مزیت کماکان عظیم بهره وری اقتصاد آمریکا ، و نیز قدرت کماکان بلامنازع آمریکا در ایجاد تقریبا ً یک شبه صنایع جدید و متنوع ، بر همین امر متکی است .

/ 0 نظر / 5 بازدید