سازمان مدرن بايد ثبات زدا باشد

جامعه ، اجتماع محلي ، و خانواده  ، همگي پاسدار ثباتند . مي كوشند وضع موجود را نگهدارند و مانع تغيير شوند ( يا دست كم سرعت تغيير را كند مي كنند ) . البته اين را هم مي دانيم كه نظريه ها ، ارزش ها ، و همه ي برساخته هاي ذهن ، پير و صلب شده ، منسوخ و مايه ي رنجوري مي شوند . با اين حال انقلاب در هر نسل ، كه پيشنهاد تامس جفرسون بود ، چاره كار نيست . مي دانيم كه انقلاب موفقيت يا طلوع تازه نيست بلكه پي آمد پيري و زوال است . پي آمد ورشكستگي افكار و نهادها ، پي آمد ناكام ماندن در نو كردن خويش است . يگانه راهي كه سازمان مي تواند در پيش گيرد تا حافظ پيوستگي باشد ، خواه سازمان دولت باشد و خواه بنگاه كسب و كار ، اتحاديه ي كارگري ، يا ارتش ، نهادينه كردن نوآوري به شيوه اي منظم در ساختار آن است . سازمان ها ، نظام ها ، و تدبير ها ، مثل فرآورده ها ، فرآيند ها ، و خدمات ، قافيه ها را به نوتر از خود مي بازند و ميميرند . زمان اين مردن وقتي است كه به هدف رسيده اند يا وقتي نتوانسته اند به هدف        رسند . بنابراين نوآوري و كارآفريني همان اندازه به درد جامعه مي خورد كه به درد اقتصاد ، سازمان هاي دولتي و دنياي كسب و كار . سازمان مدرن بايد ثبات زدا باشد. بايد براي نوآوري سازماندهي شود

/ 0 نظر / 5 بازدید