مديريت بر هزينه ها ۵

اینفنآوریمیتوانددرزنجیرهتامینهمهکسبوکارهایانقلابیشگرفبوجودآورد. بابکارگیرینظام "بههنگاممیتوانورودوخروجکالاهارادریکثانیهپیشبینیوتنظیمنمود. آنچهزندگیانسانهارادگرگونمیکند،شناختبیشتروبهترفنآوریهاوبکارگیریآنهاستنهکوششدردگرگونسازیخودفنآوری. چهرمزورازیدراندیشهمدرنتولیدنهفتهاست؟شعار

/ 0 نظر / 5 بازدید