مبانی تصمیم گیری

-          تصمیم بگیریم چگونه تصمیم بگیریم

 

-          حقایق را به دست آورید

 

-          مشورت کنید

 

-         وقت و برنامه خود را برای ناشناخته ها درنظر بگیر

 

-         هزینه ها را به حساب آورید

 

-      در گرفتن تصمیم    مصمم باش

 

/ 0 نظر / 9 بازدید