MSA چیست؟

 

         MSA مخفف Measurement system Analyses می باشد که بهمعنی تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری است. این ابزار میزان خطا در عوامل موثربر سیستم اندازه گیری ( انسان – ماشین) را مشخص می سازد .

         چرا MSA ؟

         هدف اصلی از اجرای ابزار MSA اندازه گیری میزان خطادر سیستم اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بر روی عوامل موثر بر خطا می باشد.

         چه وقت MSA ؟

         هنگامیکه بخواهیم نسبت به اطلاعات و اعداد بدست آمدهاز فرایند جهت پیاده سازی سایر ابزار آماری (SPA ) اطمینان حاصل نمائیم . هنگامیکهبخواهیم نسبت به قابلیت دستگاه و اپراتور اطمینان حاصل کنیم.

         نتایج حاصل از MSA

         اجرای این ابزار مشخص می کند که آیا نتایج بدست آمدهاز وسیله یا روش اندازه گیری قابل قبول ، حاشیه ای (لب مرز ) یا غیر قابل قبول است

 

/ 1 نظر / 71 بازدید

لطفا توضیحات بیشتری بدهید.ونحوه کاررابگوییید.ممنون