تعریف نظریه 3

مفهوم‌ نظریه‌ که‌ در تحقیقات‌ جامعه‌شناسی‌ از جایگاه‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌ دچار برداشتهای‌ دوگانه‌ای‌شده‌ است:
یکی‌ برداشت‌ عامیانه‌ که‌ به‌ جای‌ .نظر. به‌ کار می‌رود:
دوم: برداشت‌ صحیح‌ و علمی‌ از مفهوم‌ نظریه‌ بدین‌ معنا که‌ نظریه‌ بنیاد هر فعالیت‌ علمی‌ را تشکیل‌ می‌دهد.
درباره‌ جایگاه‌ نظریه‌ در تحقیقات‌ جامعه‌شناسی‌ نیز دیدگاههای‌ متفاوتی‌ وجود دارد عده‌ای‌ به‌ روش‌ قیاسی‌ اصالت‌ داده، معتقدند که‌ نظریه‌ مبنای‌ تحقیق‌ در انتخاب‌ موضوع‌ و فرضیه‌سازی‌ و روشهای‌ کار است‌ و نتیجه‌ آن‌ به‌ تایید یا رد نظریه‌ می‌انجامد. عده‌ای‌ دیگر برعکس‌ به‌ روش‌ استقرائی‌ اصالت‌ داده‌ معتقدند که‌ پس‌ از انجام‌ مطالعات‌ و مشاهده‌ و تجربه‌ واقعیتهای‌ قابل‌ آزمایش، می‌توان‌ به‌ یک‌ نظریه‌ به‌ عنوان‌ حاصل‌ کار تحقیق‌ دست‌ پیدا کرد .عده‌ای‌ هم‌ این‌ دو نگرش‌ را با یکدیگر ترکیب‌ نموده‌ ابتدا بر اساس‌ مشاهدات‌ محدودتر، چارچوب‌ نظری‌ یک‌ واقعیت‌ را در ذهن‌ خود پی‌ریزی‌ می‌کنند و سپس‌ با مطالعه‌ مصادیق‌ و واقعیتهای‌ آن‌ نظریه‌ خود را مورد ارزشیابی‌ قرار می‌دهند..10
با توجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ لازم‌ است‌ تعریف‌ ویژگی‌ها و نقش‌ نظریه‌ مشخص‌ شود.
ساموئلسون‌ در تعریف‌ نظریه‌ می‌گوید: .یک‌ نظریه‌ مجموعه‌ای‌ از بدیهیات، قوانین‌ و فرضیه‌هایی‌ است‌ که‌ چیزی‌ را درباره‌ واقعیت‌ قابل‌ مشاهده‌ تبیین‌ می‌نماید..11
بنابراین‌ نظریه‌ نقش‌های‌ ویژه‌ای‌ از نظر تعریف، منظم‌ کردن، توضیح‌ و پیش‌گویی‌ روابط‌ بین‌ پدیده‌ها دارد. همچنین‌ گفته‌اند: .نظریه‌ عبارت‌ است‌ از سازه‌های‌ تصویری‌ یا فرضیه‌هایی‌ درباره‌
ماهیت‌ واقعی‌ اشیاء

/ 0 نظر / 5 بازدید