تکنولوژیستها 2

شغل کارمند بایگانی و شغل خلف او یعنی متصدی کامپیوتر نیازمند دانستن الفبا است ، که هیچ تجربه ای نمی تواند آنرا تعلیم دهد . این معلومات ، جزء کوچکی از کاری است که صرفنظر از این بخش آن ، کاری یدی به شمار می آید . ولی اساس کار است و اهمیت زیادی هم دارد.

شاید گروه تکنولوژیست ها ، بزرگترین و تنها گروه کارگران علمی باشد ، که ضمنا ً سریع الرشد ترین گروه هم هست . این گروه ، شامل اکثریت عمده کارکنان مراقبتهای پزشکی درمانی : تکنیسینهای آزمایشگاهی ، تکنیسین های بازپروری و توانبخشی ، تکنیسین های پرتونگاری نظیر اشعه X اولتراسوند تصویر برداری از طریق امواج غیر مسموع تصویر برداری از طریق تشدید امواج مغناطیسی و نظایر اینها می شود . گروه مزبور ، دندانپزشکان ، و کلیه افراد شاغل در بخش پشتیبانی دندانپزشکی را نیز شامل می شود . مکانیکهای خودرو و کلیه متخصصین کارهای نصب و تعمیرات هم از همین گروه اند. در واقع شاید تکنولوژیستها ، اخلاف واقعی کارگران ماهر دو قرن نوزدهم و بیستم باشند. گروه تکنولوژیستها همچنین تنها گروهی است که کشورهای توسعه یافته می توانند در آن ، به یک مزیت رقابتی واقعی و با دوام دست یابند .

/ 0 نظر / 5 بازدید