مديريت هنری است علمی

قدیمی ها مدیریت را هنر یا مهارتی روشنفکرانه می پنداشتند . روشنفکرانه از آن رو که با اصول دانش - خوود شناسی - فرزانگی - و رهبری سر و کار دارد . مهارت از آن رو که با عمل و کاربری سر و کار دارد . مدیران همه ی دانسته ها و دریافت ها ی علوم انسانی و اجتماعی در باره ی روان شناسی و فلسفه - در باره ی اقتصاد و تاریخ - در باره علوم مادی وعلم اخلاق را بیرون می کشند . اما باید این دانسته ها را در راه افزایش اثر بخشی و بارآوری سازمان به کار گیرند . در راه درمان بیماران - آموزش دانش آموزان - ساختن پل - طراحی و عرضه ی برنامه های نرم افزاری کارپسند .

/ 0 نظر / 4 بازدید