سطوح تكنولوژي

سطح صفر؛ بي‎اطلاعي از پديده‎ها، محصول يا فرايند

سطح يك؛ شناخت از وجود و چگونگي كاربرد

سطح دو؛ شناخت از راهبري، مديريت و بهره برداري

سطح سه؛ شناخت از تعمير و نگهداري

سطح چهار؛ شناخت از روش مونتاژ

سطح پنجم؛ شناخت از روشهاي تكرار و كپي‎سازي

سطح ششم؛ شناخت از روش‎هاي اقتباس

سطح هفتم؛ شناخت از طراحي و توسعه

سطح هشتم؛ شناخت از تحقيقات صنعتي و كاربردي

سطح نهم؛ شناخت از تحقيقات اساسي و علوم پايه

عناصر اصلي تكنولوژي

1ـ امكانات شامل تجهيزات، ماشين آلات و  ...

2ـ تواناييها شامل مهارتها، دانش، قدرت ابتكار و تفكر انسان با جمعي از انسانها مي‎باشد.

3ـ اسناد شامل فرايندها، روشها و دستورالعمل‎ها و سيستمهاي ارتباطي مي‎باشد.

4ـ چهارچوبها شامل روشهاي مديريتي و نظامهاي سازماني ، قدرت رهبري و ايجاد انگيزش و بهينه‎سازي و تصميم‎گيري و مسئوليت‎پذيري سرانجام تعهد نسبت به اهداف سازماني است.

/ 0 نظر / 10 بازدید