باز هم از حرفه ای ها

دگرگونی های پدید آمده ، تنها به عنوان محدود نمی شود ، روش کار ، رفتار ، و انتظاراتی که از افرادحرفه ای داریم ، با گذشته بسیار متفاوت است . کارگران وظیفه های از پیش تعریف شده را زیر نظر سرپرستان انجام می دهند ، ولی هیچکدام  از این مانع ها در پیش روی کارکنان حرفه ای وجود ندارند . این افراد به مشتری و خواسته های او چشم  دارند ،  و مشتریان را نمی توان در مرزها و مقررات پیچیده محدود کرد . کارگران همانند آدمک هایی بودند که توسط مدیران از راه دور اداره می شدند ، ولی کارکنان حرفه ای انسانهایی مستقل و آزادند . همینکه دانش لازم و شناخت کلی هدف در اختیار کارکنان حرفه ای گذاشته شد ، گزینش راه رسیدن به نتیجه به خودشان واگذار می گردد. در دنیای پویا و دگرگونی پذیر مشتریان ، هوشمندی و خودمختاری کارکنان حرفه ای ، جانشین گوش به فرمانی و رفتار متقابل پیش بینی کارگران سنتی می شود .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید