مزایا و ریسکهای فعالسازی فناوری اطلاعات برای مهندسی مجدد کدامند؟

کاهش هزینه های تولید

وظایف خودکارفعالیتهای تکراری را حذف می کند

جریان اطلاعات را مستقیم می نماید

کاهش هزینه های هماهنگی

وظایف یکپارچه

جمع اوری و توزیع اطلاعات

حذف محدودیتهای زمان و مکان

کاهش هزینه های اطلاعات

پایش وظایف

تحلیل اطلاعات

ارائه پشتیبانی تصمیم

پردازش مدل

تخصص

/ 0 نظر / 4 بازدید