ادامه مديريت بر هزينه ها ۱

کسب و کارهای امروزیندردودنیابهرقابتمشغولند،دنیایعینیمنابعکهدرچشممدیرانآشنااست،ودنیاینمادینساختهشدهازاطلاعات. رهبرانومدیرانارشدبایستیسازمان،توانمندیها،کاستیها،فرصتها،وتهدیدهاراازهردوجنبهعینیونمادینتحلیلوارزیابیکنند. رخدادهایهردوقلمرومیتواندکسبوکارراپیشتازیانابودنماید.برایتشریحبهتردنیایعینیودنیاینمادینبهتعریفیازآنهامیپردازیم

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمدرضا

ضمن عرض سلام و تبریک به دلیل داشتن چنین سایت خوبی پیشنهاد تبادل لینک را به آن مقام بزرگوار می دهد همچنین تقاضامند است ثبت لینک را توسط گذاشتن پیغام در سایت اعلام فرمائید تا بلافاصله لینک سایت شما قرار داده شود . به امید همکاری های افزونتر