بهره ور ساختن کارگران علمی 1

بهره ور ساختن کارگران علمی ، مستلزم تغییر در اساس نحوه تلقی است در حالی است که بهره ور کردن کارگران یدی ، تنها به این نیاز داشت که به او گفته شود کار را چگونه انجام دهد. بهره ور ساختن کارگران علمی ، تغییر طرز تلقی را نه فقط از جانب فرد کارگر علمی ایجاب می کند ، که مستلزم دگرگونی نحوه تلقی از طرف کل سازمان نیز هست ، لذا ، مثل هر تغییر و دگرگونی عمده ای ، ابتدائاً باید به صورت آزمایشی ( پایلوت ) انجام شود . گام اول ، یافتن ناحیه ای در سازمان ، یا گروهی از کارگران علمی است که پذیرا و حاضر به قبول دگرگونی باشند. آن جراحان استخوان ، برای مثال ، در ابتدا ، ایده های جدید خود را با چهار پزشک یکی سالخورده و سه نفر جوان که مدتها برای دگرگونیهای عمیق ، استدلال و طرفداری می کردند در میان می گذاشتند و مورد بررسی و سنجش قرار می دادند . و بعد هم کار پیگیر و مداوم ، و صبر و انتظار بلاانقطاع و نسبتا ً طولانی ، دراین زمینه کوچک یا با این گروه کوچک ، لازمه موفقیت در کارها بود . زیرا تلاشها و اقدامات نخستین ، حتی اگر با شور و اشتیاق ، مورد توافق قرار مـی گرفت ، به احتمال قریب به یقین ، با انواع اشکالات پیش بینی نشده ، مواجه می گردید . تنها پس از اینکه بهره وری این گروه کوچک کارگران علمی ، به میزان عمده ای افزایش می یافت ، امکان تسری و بسط این طریق جدید انجام کار به زمینه و ناحیه ای بزرگتر اگر نه به کل سازمانفراهم می شد

/ 0 نظر / 4 بازدید